Algemene voorwaarden

1 Introductie

StyleLoverz verzorgt opdrachten op het gebied van kledingadviezen voor zowel particulieren als zakelijke opdrachtgevers.

 

2 Toepasselijkheid en definities

2.1 De opdrachtgever verklaart bij het aangaan van elke overeenkomst met StyleLoverz  bekend te zijn met deze algemene voorwaarden en deze voorwaarden op de website www.styleloverz.nl te hebben gelezen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, gesloten tussen opdrachtgever en StyleLoverz, gevestigd te Vught.

2.3  Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien dit tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

2.4  Andere voorwaarden van een opdrachtgever of derden worden door StyleLoverz uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk door StyleLoverz zijn aanvaard.

2.5  Onder opdrachtgever wordt verstaan: de partij die opdracht geeft aan StyleLoverz. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: StyleLoverz.

 

3 Offertes, pré-contractuele fase

3.1 Offertes geven duidelijk weer welke diensten worden aangeboden en tegen welke tarieven. Iedere offerte wordt direct schriftelijk of per e-mail aangeboden aan de aanvrager/opdrachtgever en geldt hoogstens vier weken. Mondelinge toezeggingen verbinden opdrachtnemer slechts, nadat deze door haar uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 

4 Overeenkomst van opdracht

4.1 Eventuele mondelinge overeenkomst van opdracht komt tot stand door bevestiging van de aanvraag per e-mail.

 

5 Inhoud van de overeenkomst

5.1 Opdrachtnemer verleent in opdracht van individuele opdrachtgevers diverse diensten op een afgesproken datum, tijdstip en locatie tegen tevoren overeengekomen tarieven.

5.2 Opdrachtnemer schaft in opdracht van individuele opdrachtgevers op een afgesproken datum, tijdstip, locatie en voor een vooraf bepaald bedrag kleding aan in het bijzijn van de opdrachtgever of in diens afwezigheid.

 

6 Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst uitvoeren volgens de eisen van goed vakmanschap zoals in de branche gebruikelijk is.

6.2 Indien de overeengekomen activiteiten van opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever worden uitgesteld of bespoedigd, zijn de kosten daarvan voor rekening en risico van opdrachtgever.

6.3 Indien opdrachtgever zich niet houdt aan de afgesproken datum en/of locatie, dan wel aan het afgesproken tijdstip, is opdrachtnemer gerechtigd het volledige bedrag in rekening te brengen.

6.4 Wijziging of aanvulling van de overeenkomst is slechts mogelijk met wederzijdse goedkeuring en schriftelijke bevestiging per e-mail of brief.

6.5 Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aanvoer- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.6 Indien opdrachtgever de overeengekomen opdracht annuleert, zal opdrachtnemer
een annuleringsvergoeding in rekening brengen van 10% van de totale kosten
van de opdracht.
7 Diensten van derden

7.1 In geval opdrachtnemer gebruik maakt van de expertise van derden, zijn deze derden zelf aansprakelijk voor de volledige en tijdige nakoming van hun verplichtingen en de correcte oplevering van hun werk.

7.2 Vertraging of problemen in de dienstverlening van opdrachtnemer ten gevolge van te late of onvolledige nakoming van verplichtingen van derden, vormt overmacht voor opdrachtnemer.

 

8 Betaling

8.1 Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur volledig plaats te vinden. Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan StyleLoverz de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten

8.2 Betaling kan uitsluitend geschieden in Nederlandse valuta (Euro’s).

8.3 Opdrachtnemer staat tot geen van haar klanten in een rekening-courant verhouding.

8.4 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, conservatoir of executoriaal beslag of surseance van betaling van de onderneming van de klant, of in geval van de (aanvraag van) de toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling op de klant, zijn de vorderingen van StyleLoverz op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

9 Kwaliteit en garantie

9.1 Opdrachtnemer staat in voor kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten, inclusief de juiste informatie op de website.

9.2 Van garantie zijn uitgesloten:

  • De aansprakelijkheid voor het vervoer, dag- en weekendtrips: deze berust volledig bij de desbetreffende reisorganisatie;
  • De verantwoordelijkheid voor reis/annuleringsverzekering berust bij opdrachtgever.

 

10 Reclames en klachten

10.1 Reclames en klachten over werkzaamheden van opdrachtnemer dienen binnen acht dagen na ontdekking van de oorzaak ervan schriftelijk met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan opdrachtnemer kenbaar gemaakt worden.

10.2     Na het verstrijken van de termijn in 10.1 wordt opdrachtnemer geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat opdrachtgever de diensten als juist heeft erkend.

10.3     Reclames of klachten geven de klant nimmer het recht zijn betaling op te schorten.

10.4     Indien een reclame door opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, heeft zij het recht naar keuze de factuur te herzien en het factuurbedrag zoals overeengekomen te wijzigen en/of het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties.

 

11 Uitsluiting aansprakelijkheid

Opdrachtnemer en derde deskundigen, die zij betrekt bij of ten behoeve van de totstandkoming en/of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn niet aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiend uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke een klant of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mochten lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

 

12 Beperking aansprakelijkheid

12.1 Indien opdrachtnemer in enig geval, ondanks het eerder vermelde, voor enige schade aansprakelijk wordt gehouden, aanvaardt opdrachtnemer slechts aansprakelijkheid, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

12.2 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

12.3 Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden tegen opdrachtnemer.

 

13 Overmacht

13.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.

13.2 Onder overmacht wordt verstaan elke bijzondere oorzaak en/of omstandigheid, die in redelijkheid niet geacht kan worden voor het risico van opdrachtnemer te komen.

13.3 Opdrachtnemer heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten.

13.4 Opdrachtnemer is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

13.5 In geen geval is opdrachtnemer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

14 Verplichtingen opdrachtgever

14.1 Opdrachtgever zal op tijd aanwezig zijn op de overeengekomen locatie, dan wel ervoor zorgen dat alle betrokken deelnemers tijdig aanwezig zijn.

14.2 Opdrachtgever zal een reisverzekering en annuleringsverzekering afsluiten in geval van dag- of weekendtrips naar Fashionsteden.

 

15 Intellectuele eigendom

15.1     Alle door StyleLoverz verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van StyleLoverz worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

16 Geheimhouding

16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

16.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, StyleLoverz gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en StyleLoverz zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is StyleLoverz niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

17 Toepasselijk recht

17.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

17.2 Indien één of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever onverbindend zouden blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.

17.3 Opdrachtnemer neemt in dit geval op zich om de niet verbindende bepalingen te vervangen door andere bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst afwijken van de niet verbindende bepalingen.

17.4 Geschillen naar aanleiding van overeenkomsten zullen in eerste instantie via mediation worden opgelost conform het Reglement van het Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam. Indien de mediation binnen drie maanden niet tot oplossingen leidt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.